Obchodní a platební podmínky aplikace Zvíře+

Smluvní podmínky upravují Vaše užívání aplikace Zvíře+, s výjimkou situací, kdy výslovně stanovíme, že platí jiné, či zvláštní podmínky (nikoliv zmíněné smluvní podmínky), které stanovují odlišně od těchto smluvních podmínek informace ohledně služeb aplikace Zvíře+.

I. Základní ustanovení

 • Vytvořením účtu v aplikaci „Zvíře+ vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami pro užívání Zvíře+ a stáváte se jejím uživatelem.
 • Aplikace Zvíře+ představuje jeden z produktů společnosti KaBaSD s.r.o., která je provozovatelem aplikace Zvíře+.
 • Smluvní podmínky představují smlouvu mezi Vámi jako uživatele a společností KaBaSD s.r.o. se sídlem Pavlovská 500/8, 62300 Brno, IČ: 09531955, DIČ: CZ09531955 jako provozovatelem aplikace.
 • Smlouva mezi Vámi jako uživatelem a námi jako provozovatelem, je uzavřena dnem, kdy přijmete naše smluvní podmínky instalací aplikace Zvíře+.
 • Jako uživatel plně a bez výhrad akceptujete, že všechny produkty vytvořené aplikací a Zvíře+, jenž se Vám v aplikaci nabízí, jsou výlučným duševním vlastnictvím jejího provozovatele, společnosti KaBaSD s.r.o.

II. Zvíře+

 • Prohlašujeme, že Vám budeme poskytovat službu Zvíře+. Služba zahrnuje všechny produkty, funkce, aplikace, podpůrné služby, technologie a software, které poskytujeme na základě poslání Zvíře+ základního, nebo pokročilého profilu.
 • Cílem aplikace Zvíře+ je, abyste v aplikaci nacházeli relevantní informace, nacházeli nejblíže k vaší poloze veterináře, veterinární ordinace, přepravce a záchranné přepravce. Aplikace Vám umožní nahlašovat nebezpečné návnady pro zvířata ve vašem okolí, umožní Vám nahlašovat ostatním uživatelům nález cizího zvířete, aby se dostal co nejdříve zpět domů. Aplikace Vám pomůže nacházet správné kontakty na složky IZS. Aplikace Vám i umožní editaci všech vašich zvířat ať se jedná o návštěvy veterináře (očkování, odčervení), nadcházející hárání, doba pro kutí apod.
 • Cílem Zvíře+ je vytvoření platformy, která bude chránit vaše čtyřnohé miláčky a i Vás samotné.
 • V souvislosti s provozováním Zvíře+ naše admin týmy a systémy bojují proti zneužívání a porušování našich smluvních podmínek a zásad a také škodlivému a podvodnému jednání ze strany uživatelů. V rámci zajištění bezpečnost KaBaSD s.r.o., využíváme veškeré informace, které máme k dispozici, včetně Vašich informací. Cílem Zvíře+ je zajistit funkční a plně konzistentní prostředí, které Vám, uživatelům, bude maximálně vyhovovat a kde se budete cítit maximálně bezpečně.

III. Financování aplikace Zvíře+

 • Základní funkcionality aplikace Zvíře+ je nabízena uživatelům bezplatně.
 • Bonusová funkcionalita je poskytována úplatně.
 • Poplatky za poskytnutí bonusové funkcionality profilu uživatele:
  • Měsíční předplatné – 149 Kč vč. DPH
  • Roční předplatné – 1490 Kč vč. DPH
 • Provozovatel aplikace neposkytuje náhradu poplatku z důvodu jakéhokoliv ukončení činnosti aplikace Zvíře+ a tudíž nevyčerpání kompletní předplacené doby.

IV. Reklamní spoty a reklama v aplikaci

 • Používáním Zvíře+ (mimo „pokročilých“ profilů), na kterou se vztahují zmíněné smluvní podmínky, vyjadřujete instalací aplikace Zvíře+ souhlas s tím, že Vám můžeme zobrazovat reklamy, za jejichž propagaci firmy a organizace poskytují provozovateli úhradu.
 • Inzertům poskytujeme přehledy o úspěšnosti aplikovaných reklam, aby měli přehled, jak velké množství uživatelů reklama zasáhla. V rámci reklamy neposkytujeme konkrétní informace a data o našich uživatelích, s výhradou situace, kdy se na tom uživatel a provozovatel dohodnou jinak.

V. Závazky uživatele vůči aplikaci Zvíře+

 • Uživatel má povinnost dodržovat závazky vůči aplikaci v následujícím základním rozsahu:
  • Platné právní předpisy Vám nesmí zakazovat přijímání jakékoliv části naší služby, nebo pokud jste uvedeni na platném seznamu zakázaných stran, používat služby spojené s platbami.
  • Účet uživatele nebyl v minulosti zablokovaný kvůli porušování zákona nebo zásad daných touto aplikací.
  • Uživatel nesmí být odsouzen za sexuální protiprávní jednání.
  • Uživatel nesmí aplikaci využívat pro sledovací, či podobně omezovací činnost na svobodě jiných uživatelů.
  • V rámci Zvíře+ je zakázáno, aby uživatel využíval aplikaci k podpoře terorismu, násilného jednání, protiprávních aktivit, schvalování protiprávních aktivit a obdobných jednání, šíření jakýchkoliv grafických nebo jinak vnímatelných informací se sexuálním podtextem, nebo významem.
  • Je zakázáno využívat Zvíře+ pro účely sjednávání kontaktů s jinými uživateli za účelem sexuálních kontaktů a obdobných jednání.
  • Je zakázáno na Zvíře+ se prezentovat či obdobně představovat za někoho jiného, než je Vaše pravá totožnost (cílená záměna za jinou existující osobu), nebo udávat nepřesné, falešné a matoucí informace.
 • Je zakázáno na osobním profilu uživatele, využívat cizí údaje, fotografie, či jakékoliv jiné informace a údaje, které by mohly poškodit jinou existující osobu. Výjimku z tohoto zákazu tvoří situace, kdy pro užití identity jiné osoby, má uživatel předchozí písemné svolení.
 • Je zakázáno využívat aplikaci Zvíře+ k nezákonným činnostem, klamavému nebo podvodnému jednání, nebo činnostem sloužících nelegálnímu nebo neschválenému účelu.
 • Je zakázáno využívat Zvíře+ podpoře a navádění jiné osoby zakázaným, podvodným nebo jinak protiprávním činnostem.
 • Je zakázáno využívat Zvíře+ pro sledovací, či podobně omezující činnosti, které ingerují nebo jinak zasahují do svobody a osobní integrity jiného uživatele. Zejména se jednání o fyzické sledování polohovacího zařízení, jestliže si to druhá osoba nepřeje, či o činnosti neví a jakkoliv omezovat uživatelovu svobodu a volný pohyb.
 • Je zakázáno publikovat a vytvářet smyšlené události, které by vedly k poškození druhé osoby. Zejména vytvářet události, které mohou vzniknout za účelem nalákáním druhé osoby, s klamavým obsahem, které vznikají za účelem ublížení na zdraví, či jinému poškození zájmů druhé osoby).
 • Je zakázáno využívat funkcionality Zvíře+ k protiprávním činnostem.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv činnosti, které by mohly narušit správné fungování služby. (např. bezdůvodné hlášení a upozornění, bezdůvodné stížnosti, či jiné útoky vedené proti aplikaci).
 • Je zakázané vytvářet účty, které budou využity na získávání informací neschválenými způsoby. (např. vytváření účtů, nebo získávání informací automatizovaným způsobem bez výslovného svolení provozovatele).
 • Je zakázané prodávat, licencovat či kupovat účty či údaje shromážděné provozovatelem, či aplikací Zvíře+. To zahrnuje pokusy o koupi, prodej či převod jakékoli části vašeho účtu, včetně vašeho uživatelského jména), stejně tak jako o nabízení, shromažďování či používání přihlašovacích údajů či štítků jiných uživatelů, nebo vyžadování či shromažďování uživatelských jmen a hesel na Zvíře+ či nevhodné přisvojení si přístupových tokenů.
 • Je zakázané modifikovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla, či zpětné analýzy produktů provozovatele nebo jejich komponentů.
 • Bez předchozího písemného svolení provozovatele je zakázáno v uživatelském jménu použít název domény, nebo URL.

VI. Oprávnění, která uděluje uživatel provozovateli

 • Provozovatel neuplatňujeme nárok na vlastnictví obsahu uživatele, ale uživatel uděluje provozovateli licenci na jeho používání.
 • Vaše práva spojená s obsahem se nijak nemění. Nečiníme si žádný nárok na vlastnictví vašeho obsahu, který zveřejňujete v aplikaci nebo jejím prostřednictvím, a svůj obsah můžete sdílet s kýmkoli jiným a kdekoli chcete. K poskytování aplikace však od vás potřebujeme určitá zákonná oprávnění (známá jako „licence“). Když v naší aplikaci nebo ve spojení s ní sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví (například fotografie nebo videa), udělujete provozovateli tímto nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou, dále licencovatelnou, celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo zobrazování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (odpovídající vašemu nastavení ochrany soukromí a aplikace). Platnost této licence končí v okamžiku, kdy je obsah uživatele odstraněn ze systémů provozovatele. Obsah můžete odstraňovat po jednotlivých položkách, případně ho můžete odstraněním svého účtu odstranit všechen najednou.
 • Oprávnění pracovat s Vaším uživatelským jménem, profilovým obrázkem, informacemi na Vašem profilu nebo vyhodnocovat, které vytvořené události jsou pro provozovatele nejzajímavější
 • Uživatel uděluje provozovateli oprávnění sledovat, ukazovat a pracovat s uživatelským jménem, profilovými obrázky, informacemi nebo uživatelem vytvořenými událostmi. Provozovatel může zpracovat a ukázat data o nejčastěji frekventovaných společenských událostech v daném okolí, či si vytvářet interní statistiku.
 • Uživatel souhlasí se sledováním jeho polohy ve chvíli, kdy zmíněnou funkci bude využívat.
 • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může do uživatelova zařízení stahovat a instalovat aktualizace služby.

VII. Další oprávnění

 • Jestliže uživatel pro svůj účet vybere uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, může jej provozovatel změnit, pokud to budeme považovat za vhodné nebo nezbytné (například pokud porušuje něčí práva k duševnímu vlastnictví, nebo se vydává za jiného uživatele).
 • Jestliže uživatel používá obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, který má provozovatel a který ve službě zpřístupňuje, například provozovatelem poskytované obrázky, design, videa nebo zvuky, které může uživatel přidat k vytvářenému nebo sdílenému obsahu, provozovatel si uchovává všechna práva k jeho obsahu.
 • Duševní vlastnictví provozovatele nebo ochranné známky provozovatele (nebo podobné známky) může uživatel používat pouze s výslovným souhlasem společnosti KaBaSD s.r.o.
 • Chce-li uživatel upravovat, vytvářet odvozená díla, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód provozovatele, musí mít od provozovatele předchozí písemný souhlas.

VIII. Zásahy obsahu, blokování či zrušení účtu uživatele

 • Jakýkoli obsah nebo informace, které ve službě uživatel sdílí, může provozovatel odebrat, pokud podle názoru provozovatele porušují tyto smluvní podmínky, zásady aplikace Zvíře+, nebo pokud to vyžadují právní předpisy.
 • Obsah, který byl hlášený, čí zablokovaný jiným uživatelem, který vyhodnotil provozovatel jako škodlivý, či porušující smluvní podmínky, může provozovatel odebrat nebo jinak znepřístupnit v aplikaci Zvíře+.
 • Službu nebo její část může provozovatel okamžitě odmítnout, nebo přestat poskytovat s cílem ochránit jiné uživatele, nebo ochránit statut aplikace Zvíře+, nebo pokud je provozovatel vystaven činností uživatele riziku či možnosti trestního stíhání, zejména v důsledku porušování těchto smluvních podmínek, či zásad provozovatele, pokud uživatel opakovaně porušuje práva jiných osob k duševnímu vlastnictví, nebo pokud to vyžadují právní předpisy.
 • Provozovatel můžeme Službu ukončit nebo ji změnit, odstranit nebo zablokovat obsah nebo údaje sdílené v rámci Služby, případně přestat Službu nebo jakoukoli její část poskytovat, pokud se rozhodne, že je to přiměřeně nutné k tomu, aby zabránil negativním právním nebo regulatorním dopadům, nebo aby takové dopady zmírnil.
 • Rozhodnutí provozovatele odebrat obsah z uživatelské adresy, bude uživateli oznámen s možností přezkoumání žádosti uživatele o obnovení obsahu, avšak s výjimkou případů, kdy závažně nebo opakovaně uživatel poruší tyto smluvní podmínky, nebo kdyby tento krok vystavil provozovatele právní odpovědnosti, nebo poškodil jiného uživatele, ohrozil nebo narušil integritu nebo provoz jakýchkoli služeb, systémů nebo produktů provozovatele, nebo kdy to znemožňují technická omezení aplikace Zvíře+, nebo zakazují právní předpisy.
 • Uživatel je oprávněn v případě, že mu je účet zrušen omylem, nebo pokud chce účet zablokovat nebo trvale odstranit, požadovat od provozovatele a postupovat při tomto jednání dle informací aplikace. Pokud požádá uživatel o odstranění obsahu nebo svého účtu, proces odstranění automaticky začne nejpozději do 30 dnů od data žádosti. Proces odstraňování obsahu může trvat až 90 dnů od zahájení. Během procesu odstraňování takového obsahu již tento obsah není viditelný pro ostatní uživatele, ale nadále podléhá zmíněným smluvním podmínkám. Po odstranění obsahu může provozovateli trvat dalších 90 dnů, než odstraní obsah účtu uživatele ze záloh a krizových systémů pro obnovu dat.
 • Obsah účtu uživatele nebude odstraněn do 90 dnů od zahájení procesu odstranění účtu nebo odstranění obsahu v následujících situacích:
  • pokud obsah účtu uživatele v souladu s touto licencí použily jiné osoby a neodstranily ho, v takovém případě bude tato licence nadále v platnosti až do okamžiku odstranění daného obsahu.
  • pokud odstranění do 90 dnů není možné z důvodu technických omezení systémů provozovatele, v takovém případě proces odstranění provozovatel dokončí, jakmile to bude technicky možné.
  • pokud by odstranění zamezilo dalším veřejným zájmům:
   • prošetřit nebo identifikovat nelegální činnost nebo porušení smluvních podmínek a zásad provozovatele (například identifikovat nebo prošetřit zneužití produktů nebo systémů provozovatele);
   • chránit bezpečnost a zabezpečení produktů a systémů provozovatele, nebo jiných uživatelů;
   • splnit právní povinnosti, jako je zachování důkazů;
   • vyhovět žádosti ze strany soudního nebo správního orgánu, bezpečnostní složky státu;
 • Pokud svůj účet odstraní uživatel sám, nebo pokud jej zablokuje, budou tyto smluvní podmínky jako dohoda mezi uživatelem a provozovatelem ukončeny, ale tento oddíl a výše uvedený oddíl s názvem „Zásahy obsahu, blokování či zrušení účtu uživatele“ budou platit i po zrušení, zablokování, nebo odstranění účtu uživatele.

IX. Odpovědnost

 • Prioritní snahou aplikace, Zvíře+ a jeho týmu je poskytnout uživatelům maximální servis o co nejvíce bezpečnou a bezchybnou aplikaci. Nelze ovšem zaručit a ohlídat veškeré aktivity, které se v aplikaci mohou stát. Proto každý uživatel, který souhlasí se smluvními podmínkami souhlasí s užíváním aplikace Zvíře+ a zároveň si je vědom možných rizik, které aplikace přináší a přebírá za ně plnou odpovědnost (všechny formy ublížení na zdraví, smrt, zranění osob, násilná jednání se sexuálním nebo jiným obdobným podtextem, podvodně zkreslená a učiněná prohlášení) za které KaBaSD s.r.o. nepřijímá odpovědnost.
 • Společnost KaBaSD s.r.o. nenese odpovědnost v situacích, které právní předpisy neumožňují, nebo zakazují.

X. Případné soudní spory

 • Jestliže z používání služby v postavení spotřebitele vznikne nárok nebo spor o nárok, uživatel i provozovatel souhlasí s tím, že můžete vyřešit svůj individuální nárok nebo spor o nárok proti sobě navzájem výhradně dle právního řádu České republiky s tím, že věcně a místně příslušným k projednáním a rozhodnutím sporu je soud provozovatele.
 • Pokud mezi uživatelem a provozovatelem vznikne nárok nebo spor o nárok, který souvisí s používáním služby na jakémkoli jiném základě, včetně přístupu ke službě nebo používání služby pro firemní nebo obchodní účely, souhlasí smluvní strany s tím, že jakýkoliv takový nárok nebo spor o nárok bude řešen výhradně dle právního řádu České republiky s tím, že věcně a místně příslušným k projednáním a rozhodnutím sporu je soud provozovatele.

XI. Aktualizace těchto smluvních podmínek

 • Uživatel je výslovně srozuměn s tím, že aplikace Zvíře+ je postupně upravována do budoucna s potřebami této poskytované služby a jeho změny z důvodu zlepšení uživatelských služeb, budou přinášet nové produkty, a z toho důvodu mohou být měněny smluvní podmínky. Pokud právní předpisy nevyžadují jinak, alespoň třicet dní před provedením změn těchto smluvních podmínek upozorní provozovatel služby na tyto změny smluvních podmínek a dá uživateli takto možnost se s jejich obsahem seznámit. Pokud bude uživatel služby provozovatele i nadále používat, budou platit již smluvní podmínky ve znění jejich změn a doplnění k aktuální době, kdy je služba uživatelem používána. Pokud s těmito nebo případnými aktualizovanými smluvními podmínkami uživatel nesouhlasí, je oprávněn svůj účet odstranit.

V Brně 6. 6. 2022

KaBaSD s.r.o., provozovatel Zvíře+

Přidejte se k více než 8000 odběratelům a získejte praktické rady a tipy, jak chránit zdraví svého mazlíčka

 • Reálné příklady z praxe
 • Ověřeno veterináři

Abychom pomáhali ještě rychleji

Používáme cookies, malé datové soubory, které vám usnadňují používání webu a nám pomáhají v jeho vylepšování. Pro vás.