Informace o zpracování a ochraně osobních údajů aplikace Zvíře+ (Privacy policy)

Mobilní aplikace Zvíře+ respektuje vaše soukromí a zároveň nabízí svým uživatelům GPS lokalizování, vytváření událostí na mapovém podkladu.

Jestliže se rozhodnete používat naše služby, svěřujete nám své informace. Chápeme, že je to velká odpovědnost a tvrdě pracujeme na ochraně vašich informací.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám mají pomoci porozumět tomu, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak můžete své údaje aktualizovat, spravovat a mazat. Tyto zásady ochrany osobních údajů zahrnují:

 • Právní rámec zpracování aplikace Zvíře+
 • Správce osobních údajů aplikace Zvíře+
 • Přesnost osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Účely zaznamenání polohy, zpracování a právní základ zpracování osobních údajů aplikace Zvíře+
 • Shromažďování dat aplikace Zvíře+
 • Doba uložení v aplikaci Zvíře+
 • Kategorie příjemců osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Právo na přístup k osobním údajům v aplikaci Zvíře+
 • Právo na výmaz osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Právo na přenositelnost osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v aplikaci Zvíře+
 • Uplatnění práv v aplikaci Zvíře+
 • Pověřenec aplikace Zvíře+
 • Právo podat stížnost

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů pojem „osobní údaje“ znamená informace, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo fakturační údaje, a za určitých okolností vaše poloha a informace spojeny s vaší polohou, nebo jiné údaje, které mohou být přiměřeně spojeny s takovými informacemi ze strany Zvíře+.

Vezměte prosím na vědomí, že když používáte naše Služby, Zvíře+ bude shromažďovat a používat vaše informace (jak je popsáno níže), v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1. Právní rámec zpracování aplikace Zvíře+

Osobní údaje uživatelů a dalších osob v aplikaci Zvíře+ (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje a zaznamenání polohy mobilní aplikace Zvíře+“ společnosti KaBaSD s.r.o. se sídlem Pavlovská 500/8, Brno, DIČ: CZ09531955 zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Správce osobních údajů aplikace Zvíře+

Správcem získaných osobních údajů v aplikaci Zvíře+ je společnost KaBaSD s.r.o. se sídlem Pavlovská 500/8, Brno, DIČ: CZ09531955, (dále též „správce“).

3. Přesnost osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při nákupu pokročilých funkcionalit) uvádět správně a pravdivě.

4. Účely zaznamenání polohy, zpracování a právní základ zpracování osobních údajů aplikace Zvíře+

 • Jméno, příjmení čí jakékoliv jiné uživatelsky zvolené identifikování pro registraci jak u FO, tak PO, které obsahují informace, adresa, bydliště či sídla, IČO, DIČ, telefonní číslo a údaje o uživatelích, případném uskutečněném nákupu jsou včetně zaznamenání polohy uživatelů nesoucí zmíněné informace zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace uživatele, nákup uživatelsky pokročilého profilu, analyzování hlášení nevhodného příspěvku, či profilu, možnosti sdílení a zaznamenání polohy v rámci správné funkčnosti aplikace); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smluvních podmínek a funkčnosti, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před potvrzením smluvních podmínek na žádost subjektu údajů.

  Výše uvedené osobní údaje vč. zaznamenání polohy jsou po odsouhlasení smluvních podmínek dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo bezproblémového chodu aplikace Zvíře+, která se na společnost KaBaSD s.r.o. vztahuje.
 • Osobní údaje vč. sdílení polohy uvedené pod písm. A a údaje o historii po uživatelem učiněné registraci, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, nebo zaznamenání polohy, mohou být zpracovávány pro účely vedení profilového účtu; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený uživatelem se smluvními podmínkami aplikace Zvíře+.
 • Osobní údaje uživatelů uvedené pod písm. A mohou být zpracovávány pro účely informační, ale i marketingové tj. zobrazení reklamových bannerů, zasílání aktualizací a nových funkcionalit mobilní aplikace Zvíře+ společnosti KaBaSD s.r.o..; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti KaBaSD s.r.o. a informování o vývoji aplikace Zvíře+.
 • Zaznamenávání polohy uživatele v aplikaci Zvíře+ pod písm. A je nezbytnou součástí pro správný chod a poskytování plné funkčnosti aplikace. V případě deaktivování záznamu polohy v aplikaci Zvíře+ budou data o poloze nesdílená a soukromá; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený uživatelem se smluvními podmínkami aplikace Zvíře+.

5. Shromažďování dat aplikace Zvíře+

Při používání Služeb bude vaše přibližná poloha (jestliže se rozhodnete sdílet svou polohu) a další informace, kterými se můžete rozhodnout přispět, viditelné pro ostatní uživatele spojené s obecným uživatelským jménem Zvíře+“.

Pamatujte, že pro přístup k určitým funkcím Služeb (například vytváření událostí, sdílení polohy nebo komunikací mezi ostatními uživateli) si budete muset zaregistrovat svůj účet.

 • Jestliže svůj účet zaregistrujete:
  Zvíře+ propojí všechny vaše informace s vaším registrovaným účtem. To zahrnuje informace přijaté ze všech zařízení, ke kterým jste se rozhodli přihlásit.Ovšem jak je vysvětleno v sekci „Viditelnost“ níže, váš účet a informace spojené s vaším účtem budou viditelné pouze pro Zvíře+.Při používání Služeb bude vaše přibližná poloha a další informace, kterými se můžete rozhodnout přispět, viditelné pro ostatní uživatele spojené s tímto účtem.Vaše přihlašovací údaje jsou vaší zodpovědností. Jste plně odpovědní za jakékoli použití nebo zneužití vašeho účtu a osobních údajů jako v důsledku předání vašich přihlašovacích údajů někomu jinému. Své přihlašovací údaje musíte udržovat v naprosté důvěrnosti a nesmíte je sdělovat ostatním. Pokud nastavujete heslo, ujistěte se, že je měníte často a alespoň jednou za šest měsíců.
 • Informace, které se shromažďují:
  Chceme, abyste rozuměli typům informací, které shromažďujeme, když používáte naše služby. Zvíře+ shromažďuje informace, aby všem svým uživatelům poskytoval lepší služby – od lokalizování vaší polohy až po vytváření událostí, abyste měli přehled, jaké události, nebo kdo se právě nachází ve vašem okolí. Informace, které Zvíře+ shromažďuje, a jak jsou tyto informace používány, závisí na tom, jak se rozhodnete používat naše služby a jak spravujete kontrolu svého soukromí
 • Viditelnost:
  Vezměte prosím na vědomí, že vaše uživatelské jméno a další informace vámi zvolené na osobním profilu budou viditelné pro ostatní. Všimněte si, že vaše uživatelské jméno bude zahrnuto spolu se všemi informacemi, které odešlete k odeslání. Budete tedy viditelní pro ostatní. Také – vaši přátelé na Zvíře+ uvidí vaše jméno a profilovou fotku a další informace, které se s nimi rozhodnete sdílet.Pokud chcete zůstat na mapě Zvíře+ neviditelní, můžete aplikaci Zvíře+ nastavit tak, aby nezobrazovala vaši polohu na mapě. Chcete-li tak učinit, stačí využít tlačítko na hlavní obrazovce nazvané jako „viditelnost pro ostatní uživatele“. Pokud je zapnuto, některé funkce nemusí být dostupné. Jestliže provedete tuto volbu, zatímco budete na mapě pro ostatní uživatele „neviditelní“, informace o vaší poloze budou Zvíře+ nadále zaznamenány pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů níže.Informace o vaší poloze se shromažďují za pomocí GPS signálu (v kombinaci s časovým razítkem), nebo na jakémkoliv zařízení, na kterém je aplikace nainstalována a aktivována. Zmíněné informace o poloze se ukládají do historie.
  Typy údajů o poloze, které shromažďujeme, závisí částečně na vašem zařízení a nastavení účtu. Například v závislosti na nastavení vašeho vybraného zařízení, nebo nastavení vašeho účtu můžeme shromažďovat informace o vaší poloze také v době, kdy aplikaci nepoužíváte, abychom vám mohli například říci, který z vašich oblíbených kontaktů se nachází ve vašem okolí a blízkosti, nebo typ události, o který se právě zajímáte, je ve vašem okolí a vy tak měli dokonalý přehled.
 • Proč Zvíře+ shromažďuje data o vaší poloze:
  Zvíře+ může používat informace shromážděné od vás nebo vámi poskytnuté pro následující účely:
  • Zlepšování a správnost služeb aplikace Zvíře+
  • Oznámení notifikací týkající se kontaktů v okolí
  • Oznámení notifikací týkající se události v okolí
  • Zlepšení přesnosti a oprava chyb mapových dat
  • Sdílení polohy pro záchranné složky v terénu
  • Zlepšování GPS lokalizace
 • Proč Zvíře+ shromažďuje ostatní informační data:
  • Zlepšování a správnost služeb aplikace Zvíře+
  • Vaše údaje také používáme k zajištění toho, aby naše služby fungovaly tak, jak mají, jako je sledování výpadků nebo odstraňování problémů, které nám nahlásíte. A vaše údaje používáme ke zlepšení služby nebo k vývoji nových funkcí nebo služeb.
  • Při nahlášení nevhodného obsahu týkajícího se nejen samotných uživatelů, ale i událostí.
  • Pro poskytnutí podpory, zpětně vazby a vyřídili stížnosti a žádosti.
  • Pro zobrazení reklam
  • Pro analýzu využívání aplikace Zvíře+, abychom pochopili, jak je aplikace úspěšná, které funkce nejčastěji využívány, či naopak nevyužívány atd.
  • Pro zasílání aktualizací, oznámení, ale také informování související se službami.
  • Pro provádění průzkumů a dotazníků; A pokud kontaktujete Zvíře+, můžeme si ponechat záznam o vaší žádosti, abychom vám pomohli vyřešit jakékoli problémy, se kterými se můžete potýkat.
  • Na základě vašeho předchozího vyjádření souhlasu (v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy) můžeme e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, použít také k zasílání propagačních a/nebo marketingových materiálů. Kdykoli se můžete rozhodnout, že takové materiály nechcete dostávat, kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v e-mailových zprávách, které vám můžeme zasílat. V každém případě Zvíře+ nebude sdílet vaše kontaktní údaje s žádným inzerentem, pokud to není výslovně povoleno nebo vyžadováno zákonem.
  • K ochraně Zvíře+, našich uživatelů, veřejnosti a z právních důvodů

Zvíře+ vaše osobní údaje neprodává, nepronajímá ani nepronajímá třetím stranám.

6. Doba uložení v aplikaci Zvíře+

Osobní údaje aplikace Zvíře+ budou uloženy u společnosti KaBaSD s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určený výkon nebo obhajobu právních nároků.

7. Kategorie příjemců osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Zpracováním osobních údajů aplikace Zvíře+ může společnost KaBaSD s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 • Poimplementační doba projektu
  Správce je oprávněn poskytnout za účelem servisní podpory, monitoringu, reportu, údržby veškeré osobní údaje zmíněné v článku IV. subjektu zajišťujícímu chod a pravidelnou údržbu aplikace.
 • Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
  Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.
 • Subjekty poskytující služby zvané jako „administrátor“.
  Správce je oprávněn poskytnout veškerá data a údaje dle článku IV. subjektům, které budou dle hlášení a upozornění uživateli aplikace dostávat podměty ke kontrole veškeré činnosti vymykající se zásadám a politice užívání aplikace Zvíře+.

8. Právo na přístup k osobním údajům v aplikaci Zvíře+

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

9. Právo na výmaz osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Subjekt údajů má právo na to, aby správce vymazal osobní údaje (dle smluvních podmínek aplikace Zvíře+), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

10. Právo na omezení zpracování osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

11. Právo na přenositelnost osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, poskytoval souhlas.

12. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

13. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v aplikaci Zvíře+

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@zvireplus.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: 49zaytz).

14. Uplatnění práv v aplikaci Zvíře+

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@zvireplus.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: 49zaytz).

15. Pověřenec aplikace Zvíře+

Správce v aktuální chvíli nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

16. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přidejte se k více než 8000 odběratelům a získejte praktické rady a tipy, jak chránit zdraví svého mazlíčka

 • Reálné příklady z praxe
 • Ověřeno veterináři

Abychom pomáhali ještě rychleji

Používáme cookies, malé datové soubory, které vám usnadňují používání webu a nám pomáhají v jeho vylepšování. Pro vás.