Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel Soutěže O měsíční kolagenovou kúru s IncaPet Collagen a Zvíře+ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže určené účastníkům na území České republiky.

1. PROVOZOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Provozovatelem soutěže je THE MEDIA crew s.r.o. se sídlem Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 06919642, (dále jen „provozovatel“)

Organizátorem soutěže je KaBaSD s.r.o., se sídlem Pavlovská 500/8, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO: 09531955, (dále jen „organizátor“).

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 20.2.2022 19:00 hodin do 27.2.2022 23:59 hodin včetně.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, starší 18 let zdržující se na území České republiky. (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“). O předání cen budou účastníci informováni prostřednictvím sociálních sítí.

4. POPIS SOUTĚŽE

Cílem účastníků soutěže je napsat do komentáře pod soutěžní příspěvek alespoň jednu oblast, se kterou IncaPet Collagen pomáhá zvířatům. Vybrané komentáře vyhrávají. Před zahájením soutěže byla pořadatelem specifikována výhra. – měsíční kolagenovou kúra pro zvířata. Soutěž bude vyhodnocena a vyhlášena v úterý 1.3.2022 na Facebooku Zvíře+.

5. PODMÍNKY ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát kdokoliv, kdo do komentáře k soutěžnímu příspěvku vloží svoji odpověď na soutěžní otázku. Tímto zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s všeobecnými pravidly soutěže a bude automaticky zařazen mezi soutěžící.

6. VÝHRA
Měsíční kolagenovou kúra pro zvířata.
Výhry nejsou určeny k aktivitám, které jsou v rozporu se zákonem nebo by mohly jakkoli narušovat soukromí dalších osob.

7. VÝHERCI

Organizátor soutěže po jejím skončení určí správné odpovědi. Tyto soutěžící následně bude kontaktovat.

Do soutěže se započítávají pouze komentáře napsané přímo pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce Zvíře+ během doby trvání soutěže. Komentáře, které budou během doby trvání soutěže smazány a nebudou dostupné v době vyhodnocování soutěže (1.3.2022), nebudou do soutěže zařazeny

Výherci budou veřejně vyhlášeni 1.3.2022 prostřednictvím Facebooku a následně kontaktování soukromými zprávami. Výhry budou následně předány po domluvě s výhercem.

Výherce převzetím výhry souhlasí s tím, aby provozovatel případně pořídil audiovizuální záznam ze dne, kdy si účastník danou výhru převezme. Tento záznam pak může být použit k propagaci provozovatele na jeho stránkách, profilech na sociálních sítích a v dalších marketingových aktivitách.

V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 30 dnů od vyhlášení, zaniká nárok tohoto výherce na výhru v soutěži a provozovatel si vyhrazuje právo na výběr dalšího výherce dle stejných pravidel soutěže.

 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že provozovatel a organizátor jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (z předání dárků), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci soutěže souhlasí se zařazením všech jimi vyplněných či jinak poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze provozovatele, jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem

Pplk. Sochora 27, Praha 7.

9. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení údajů v doručených soutěžních zprávách. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže, nebo budou obsahovat nepravdivé údaje, anebo které odeslali soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži. Rozhodnutí provozovatele je konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání ze strany soutěžícího.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele, organizátora soutěže a na soutěži participujících organizací a osoby jim blízké dle § 116 občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takový soutěžící se i přes uvedená pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor nebo provozovatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Organizátor ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné důsledky komentářů či fotografií umístěných účastníky na sociální sítě v souvislosti s touto soutěží.

Provozovatel ani organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních odpovědí z technických ani jiných důvodů.

Provozovatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit.
Provozovatel si vyhrazuje možnost změny pravidel.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

V Brně dne 20.2.2012